برنامه دوره های دانشگاهی

عنوان دوره استاد دوره روز دوره ساعت دوره مدت دوره شهریه دوره (تومان)
دوره نقد ادبی خانم دکتر خطاط پنجشنبه ۱۵-۱۲ ۱ ماه ۱۵۰/۰۰۰
ترجمه شعر معاصر خانم دکتر خطاط پنجشنبه ۱۸-۱۵ ۱ ماه ۱۵۰/۰۰۰
دوره مقاله نویسی آقای دکتر شعیری شنبه ۲۰-۱۷ ۱ جلسه ۲۰۰/۰۰۰
دوره ترجمه آثار مولیر۲ خانم نونهالی سه شنبه ۲۰-۱۷ ۱ ماه ۴۲۰/۰۰۰
دوره ترجمه تئاتر معاصر خانم نونهالی یکشنبه ۲۰-۱۷ ۱ ماه ۴۲۰/۰۰۰
دوره تربیت مدرس خانم غفوری پنجشنبه ۱۲-۹ ۱ ماه ۶۰۰/۰۰۰
دوره مکالمه کاربردی آقای مختاری پنجشنبه ۱۵-۱۲ ۵/۱ ماه ۳۲۰/۰۰۰
دوره مکالمه کاربردی خانم دکتر فخری جمعه ۱۲-۹ ۵/۱ ماه ۳۲۰/۰۰۰
دوره مکالمه روزمره Paul LUZU یکشنبه – سه شنبه ۱۸-۱۶ ۵/۱ ماه ۳۲۰/۰۰۰
دوره توریسم آقای دلیر پنجشنبه ۱۵-۱۲ ۲ ماه ۴۲۰/۰۰۰
دوره هتلداری خانم دکتر فخری پنجشنبه ۱۸-۱۵ ۲ ماه ۴۲۰/۰۰۰
دوره نگارش فرانسه آقای دولت آبادی جمعه ۱۲-۹ ۵/۱ ۳۲۰/۰۰۰
شبهای شعر فرانسه آقای احمدی چهارشنبه آخر ماه ۲۰-۱۷ ۱ جلسه ۵۰/۰۰۰
دوره مکاتبات اداری آقای دکتر دولت آبادی پنجشنبه ۱۸-۱۵ ۱ ماه ۲۹۰/۰۰۰
دوره نگارش رزومه و انگیزه نامه آقای دکتر دولت آبادی پنجشنبه ۱۵-۱۲ ۱ ماه ۲۰۰/۰۰۰