برنامه دوره های عمومی زبان فرانسه

/برنامه دوره های عمومی زبان فرانسه
برنامه دوره های عمومی زبان فرانسه۱۳۹۷/۷/۲۱ ،۱۹:۲۸:۴۰ +۰۰:۰۰

 برنامه دوره های عمومی زبان فرانسه

تعیین سطح جهت دوره های ترمیک: روزهای زوج ۱۸-۱۵

عنوان دوره

روز دوره

ساعت دوره

شهریه دوره (تومان)

مدت هر ترم

مبتدی تا B2 فشرده کبک و فرانسه (۹ ماه) زوج ۱۲-۹ ۳۵۰/۰۰۰ ۱ ماه
مبتدی تا B2 فشرده کبک و فرانسه (۹ ماه) زوج ۱۸-۱۵ ۳۵۰/۰۰۰ ۱ ماه
مبتدی تا B2 فشرده کبک و فرانسه  (۹ ماه) زوج ۲۱-۱۸ ۳۵۰/۰۰۰ ۱ ماه
مبتدی تا B2 فشرده کبک و فرانسه  (۹ماه) فرد ۲۱-۱۸ ۳۵۰/۰۰۰ ۱ ماه
مبتدی تا B2 فشرده کبک و فرانسه (۹ ماه) فرد ۱۸-۱۵ ۳۵۰/۰۰۰ ۱ ماه
مبتدی تا B2 فشرده با اسکایپ زوج ۱۵-۱۸ ۳۸۰/۰۰۰ ۱ ماه
مبتدی تا B2 فشرده با اسکایپ زوج ۹-۱۲ ۳۸۰/۰۰۰ ۱ ماه
مبتدی تا B2 فشرده با اسکایپ فرد ۱۵-۱۸ ۳۸۰/۰۰۰ ۱ ماه
مبتدی تا B2 فشرده با اسکایپ فرد ۹-۱۲ ۳۸۰/۰۰۰ ۱ ماه
مبتدی تا B2 جمعه ۱۲-۹ ۳۵۰/۰۰۰ ۲.۵ ماه
مبتدی تا B2 پنجشنبه ۱۲-۹ ۳۵۰/۰۰۰ ۲.۵ ماه
مبتدی تا B2 پنجشنبه- جمعه ۱۲-۹ ۳۵۰/۰۰۰ ۱.۵ ماه
دوره B1 به B2 ماه  فرد ۲۱-۱۸ ۳۵۰/۰۰۰ ۱ ماه
دوره B1 به B2 ماه زوج ۲۱-۱۸ ۳۵۰/۰۰۰ ۱ ماه
دوره B1 به B2  ماه جمعه ۱۲-۹ ۳۵۰/۰۰۰ ۲.۵ ماه
دوره B1 به B2  ماه پنجشنبه ۹-۱۲ ۳۵۰/۰۰۰ ۱.۵ ماه
مکالمه کاربردی B2-B1 ماه پنجشنبه ۱۵-۱۸ ۳۲۲/۰۰۰ ۱.۵ ماه
مکالمه کاربردی B2-B1 ماه پنجشنبه ۱۲-۱۵ ۳۲۲/۰۰۰ ۱.۵ ماه
مکالمه کاربردی ویژه آزمونها  (۴ ماه) پنجشنبه ۹-۱۲ ۳۲۲/۰۰۰ ۱.۵ ماه
مکالمه جهت امادگی آزمونهای بین المللی جمعه ۱۲-۹ ۳۲۲/۰۰۰ ۱.۵ ماه
آمادگی آزمون TFI چهارشنبه ۱۸-۱۵ ۳۲۲/۰۰۰ ۱ ماه
آمادگی آزمون TCF پنجشنبه ۱۲-۹ ۳۲۲/۰۰۰ ۱ ماه
آمادگی آزمون DELF B2 پنجشنبه  ۱۲-۱۵ ۴۳۷/۰۰۰ ۲ ماه
نگارش در آزمون های بین المللی A2-B2 یکشنبه-سه شنبه ۱۸-۲۱ ۳۲۲/۰۰۰ ۱.۵ ماه
نگارش در آزمون های بین المللی A2-B2 جمعه ۹-۱۲ ۳۲۲/۰۰۰ ۱ ماه
دوره فوق فشرده فرانسه (بدون متد) فرد ۱۵-۱۸ ۳۵۰/۰۰۰ ا ماه
دوره فوق فشرده فرانسه (بدون متد) زوج ۱۸-۱۵ ۳۵۰/۰۰۰ ۱ ماه
دوره فوق فشرده فرانسه (بدون متد) زوج ۱۸-۲۱ ۳۵۰/۰۰۰ ۱ ماه
دوره ویژه گرامر فرانسه زوج ۱۸-۲۱ ۳۵۰/۰۰۰ ۱ ماه
دوره ویژه گرامر فرانسه جمعه ۹-۱۲ ۳۵۰/۰۰۰ ۲ ماه
دوره ویژه گرامر فرانسه پنجشنبه ۹-۱۲ ۳۵۰/۰۰۰ ۲ ماه

New Courses

Contact Info

خیابان مطهری خیابان قائم مقام روبروی تهران کلینیک کوچه 4 پلاک 23

تلفن: 88195526 / 88195517

وب سایت: موسسه فرهنگ سینا

نوشته‌های تازه