برنامه دوره های زبان آلمانی

تعیین سطح: ساعت ۵ روزهای زوج

عنوان دوره روز دوره ساعت دوره مدت دوره شهریه دوره (تومان)
A1-A2 شنبه تا چهارشنبه ۱۲.۱۵-۹ ۲۰ جلسه ۴۸۰.۰۰۰
A1-1 روزهای فرد ۹-۶ ۲۰ جلسه ۴۸۰.۰۰۰
A1-1 جمعه ۱۴-۹ ۲۰ جلسه ۴۸۰.۰۰۰
B1-B2 شنبه تا چهارشنبه ۱۲.۱۵-۹ ۲۰ جلسه ۴۸۰.۰۰۰
B1-1 روزهای زوج ۳۰/۸-۳۰/۵ ۲۰ جلسه ۴۸۰.۰۰۰
A1-A2 روزهای فرد ۹-۶ ۲۰ جلسه ۴۸۰.۰۰۰
A2-1 روزهای فرد ۹-۶ ۲۰ جلسه ۴۸۰.۰۰۰
A2-2 روزهای فرد ۹-۶ ۲۰ جلسه ۴۸۰.۰۰۰
B1-B2 روزهای فرد ۹-۶ ۲۰ جلسه ۴۸۰.۰۰۰
A1-A2 روزهای زوج ۹-۶ ۲۰ جلسه ۴۸۰.۰۰۰
B1-B2 روزهای زوج ۹-۶ ۲۰ جلسه ۴۸۰.۰۰۰
A1-A2 پنجشنبه-جمعه ۱۴-۹ ۲۰ جلسه ۴۸۰.۰۰۰
B1-B2 پنجشنبه-جمعه ۱۴-۹ ۲۰ جلسه ۴۸۰.۰۰۰
A1-A2 روزهای فرد ۱۷.۳۰-۱۶ ۲۰ جلسه ۴۸۰.۰۰۰
B1-B2 روزهای فرد ۱۷.۳۰-۱۶ ۲۰ جلسه ۴۸۰.۰۰۰
A1-A2 روزهای زوج ۱۷.۳۰-۱۶ ۲۰ جلسه ۴۸۰.۰۰۰
B1-B2 روزهای زوج ۱۷.۳۰-۱۶ ۲۰ جلسه ۴۸۰.۰۰۰