مدارک زبان

توجه کنید که فرستادن مدرک زبان از تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۱ الزامی شد و بهتر است روز مصاحبه همراه خود داشته باشید.همچنین نیازی به ارسال اصل مدارک زبان برای تشکیل پرونده کبک نیست، میتوانید کپی آنرا ارسال کنید. اما در زمان مصاحبه باید اصل مدارک را همراه داشته باشید.

– مدارک معتبر زبان فرانسه (DELF, DALF, TEF, TCF, TEFAQ, TCFQ)

-مدارک معتبر زبان انگلیسی

ترجمه مدارک و مهرهای لازم

تمامی مدارک به زبانهایی بجز انگلیسی و فرانسه، باید به یکی از این دو زبان ترجمه شوند (ترجمه رسمی)، منظور از ترجمه رسمی، ترجمه به زبان موردنیاز توسط مترجم وزارت دادگستری که دارای مهر رسمی و سربرگ رسمی دادگستری است. برای مهاجرت به کبک در هیچکدامیک از مراحل احتیاجی به مهر دادگستری و امور خارجه نیست. همانطور که میدانید به هرکدام از مدارک ترجمه شده بایستی یک نسخه کپی از مدرک ترجمه شده موجود باشد. این کپی درباره همه مدارک، کپی معمولی است، به جز مدارک تحصیلی و گواهی بیمه که کپی آنها باید برابر اصل شود. درباره مدارکی مثل سابقه کار و سابقه بیمه لطفا اگر اصل گواهی را به ترجمه اش اتچ کنید خیلی بهتر است. در صورتیکه از شما کپی را فقط خواسته باشند نیاز به برابر اصل کردن نیست و همان کپی تنها کفایت میکند. اما درباره مدارکی که کپی برابر اصل یا copie certifiée conforme آنها از شما خواسته شده است، آن مدرک را بایستی فقط توسط دفتر اسناد رسمی برابر اصل کنید(مهر برجسته دفتردار الزامیست). در این لینک بر اساس کشور صادر کننده گواهی مربوطه، مهرها و تاییدات لازم به ازای هر کشور و هر مدرک مشخص شده است.

آدرس ارسال مدارک آپدیت کبک

مدارک خود را به این آدرس بفرستید:

Directiom de l’immigration économique International Service Europe de l’Est, Amérique, Asie, Moyen-Orient Ministre de l’Immigration, de la Diversité rt de l’Inclusion 285, rue Notre-Dame Ouest, 4étage Montréal (Québec) H2Y 1T8 CANADA

Fax: 514 864-9221

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

تلفن:

Région de Montréal : +۱ ۵۱۴ ۸۶۴-۹۱۹۱