برنامه دوره های تخصصی فرانسه

تعیین سطح جهت دوره های ترمیک: روزهای زوج ۱۸-۱۵

عنوان دوره

روز دوره

ساعت دوره

شهریه دوره (تومان)

مدت هر ترم

دوره توریسم فرانسه (Niveau A2) پنجشنبه ۱۲-۱۵ ۴۲۰/۰۰۰ ۲ ماه
دوره تخصصی راهنمای تور فرانسه زوج ۱۸-۲۱ ۴۲۰/۰۰۰ ۲ هفته فشرده
دوره هتلداری(Niveau A2) پنجشنبه ۹-۱۲ ۴۲۰/۰۰۰ ۲ ماه

فرانسه حقوقی (NiveauB2) 

یکشنبه-سه شنبه ۱۲-۹ ۴۲۰/۰۰۰ ۲ ماه
دوره آشپزی فرانسه (Niveau A2) پنجشنبه ۱۲-۱۵ ۴۲۰/۰۰۰ ۱ ماه

دوره مد به زبان فرانسه (NiveauA2)

جمعه ۹-۱۲ ۴۲۰/۰۰۰ ۲ماه
دوره بازرگانی (Niveau B1) پنجشنبه ۹-۱۲ ۴۲۰/۰۰۰ ۲ ماه

دوره دیپلماسی (Niveau B1) 

جمعه ۱۲-۹ ۴۲۰/۰۰۰ ۲ ماه
دوره پرستاری RN (Niveau B1) پنجشنبه ۹-۱۲ ۴۲۰/۰۰۰ ۲ ماه

دوره حسابداری و بانکداری (Niveau B1)  

پنجشنبه ۱۵-۱۸ ۴۲۰/۰۰۰ ۲ ماه
تهیه رزومه و انگیزه نامه  چهارشنبه ۱۸-۱۵ ۴۲۰/۰۰۰ ۱ ماه

آموزش لهجه کبکی

جمعه ۹-۱۲ ۴۲۰/۰۰۰ ۱ ماه
ترجمه متون مطبوعاتی  سه شنبه ۱۸-۱۵ ۴۲۰/۰۰۰ ۱ ماه

ترجمه متون حقوقی

پنجشنبه ۹-۱۲ ۴۲۰/۰۰۰ ۱ ماه
تئاتر فرانسه پنجشنبه ۱۵-۱۸ ۴۲۰/۰۰۰ ۲ ماه

فنی  و مهندسی 

پنجشنبه ۱۵-۱۸ ۴۲۰/۰۰۰ ۲ ماه
اصطلاحات کامپیوتر جمعه ۹-۱۲ ۴۲۰/۰۰۰ ۲ ماه