مراحل تشکیل پرونده کبک ۲۰۱۸

 • ارزیابی اولیه شرایط مهاجرت
 • ساختن حساب کاربری Arrima
 • وارد کردن کلیه اطلاعات فردی،تحصیلی،کاری،زبان فرانسه،زبان انگلیسی،خویشاوندان در کبک
 • سابمیت و یا ثبت پرونده
 • پرداخت هزینه پرونده
 • دریافت فایل نامبر
 • ارسال اصل مدارک ترجمه شده
 • دریافت آپدیت
 • در صورت دریافت امتیاز کافی، دریافت CSQ
 • تشکیل پرونده فدرال
 • دریافت فایل نامبر فدرال
 • مدیکال
 • ویزا